Lebone II - College of the Royal Bafokeng

Our Values Feature Image
Scroll to

"Shine your light, Lebone, shine your light. Let it shine for all the world to see."

"Phatsima, Lebone, Phatsima. A le phatsime botlhe ba bone."

– Lebone school song

Our values are essential and enduring guiding principles that define how we treat others and the life we wish to create.

Melawana ya rona ya botlhokwa e e re kaelang, e re lemosa tsela ya gore re tshole ba bangwe jang; le ka botshelo jo re batlang go bo aga.

Our values shape the purpose and reality of our school. We not only communicate them – we live and teach them. In addition to equipping our students with skills that will provide them with a solid academic foundation, we teach them our values to foster a sense of belonging at Lebone II, where they support and have respect for one another and the broader school community. 

Our values are important to us and are an illustration of what we as a school stand for and believe in. We bring our school values to life through the #livingourvalues campaign, where we explore what each value stands for, and encourage students and teachers to practise these values and live out their meaning.

Values | Ngwao

We believe in:

Re dumela go:

Phuthulogo – go fetogela go mekgwa e mesa ya go akanya le go amogela ditso tse dingwe.

Botswapelo – mo go ithuteng, mo go ruteng, mo go eteleng-pele, mo bosweng ba motho le mo bokamosong.

Boloko – kwa Lebone II, mongwe le mongwe ke leloko: batsadi, barutabana, baithuti, baagi le ditsala tse di kwa ntle ga tikologo.

Tlhompho – tlhompho ya bowena, ya mongwe, ditshwanelo tsa batho, ka borona, lefatshe, morafe wa Bogosi jwa Bafokeng, le lefatshe ka bophara.

Boammaruri – boammaruri ke modi wa tsotlhe tse di botlhokwa. Re a bo rotloetsa le go bo tlhompha ka dinako tsotlhe.

Semowa – re agela godimo ga boswa barona ba BoKeresete, re batla le go phela ka boammaruri, re amogela batho go tswa mo ditumelong tse di farologaneng e bile re na le tumelo mo bathong botlhe.

Re na le ponelopele – se re se dirang jaanong, se tla bopa bokamoso ba setshaba sa rona le lefatshe, ka gonne kwa bofelong lefatshe ke setshaba sa rona.

Boineelo – Boineelo mo thutong, mo barutabaneng-ka -rona, baithuti, morafe, Kgosi le setshaba.

Boikokobetso - sengwe le sengwe sere se rutang kgotsa re se ithutang, re santse re le batho, gape le karolo ya morafe.